นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน  อำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลำภู

1. บทนำ

          องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับท่าน (รวมเรียกว่า "ข้อมูล") เพื่อให้ท่านสามารถเชื่อมันได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน

มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖6 ("กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล") รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ("นโยบาย" นี้จึงได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อขี้แจงแก่ท่านถึงรายละเอียด

เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า "ประมวลผล") ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งดำเนินการโดย

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน รวมถึงเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้ดำเนินการแทนหรือในนามของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน โดยมีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้

 

2. ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย

          นโยบายนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับองค์การบริหารส่วนตำบล

กุดสะเทียน ในปัจจุบันและที่อาจมีในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยองค์การบริหารส่วนตำบล

กุดสะเทียน รวมถึงคู่สัญญา หรือบุคคลภายนอกที่ประมวลผลข้อมลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ("ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล") ภายใต้บริการต่างๆ เช่น เว็บไซต์ ระบบ

แอปพลิเคชั่น เอกสาร หรือ บริการในรูปแบบอื่นที่ควบคุมดูแลโดย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน (รวมเรียกว่า "บริการ")

          นอกจากนโยบายฉบับนี้แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อาจกำหนดให้มีคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ("ประกาศ ") สำหรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน เพื่อชี้แจงให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้ใช้บริการได้ทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผล วัตถุประสงค์และเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ร่วมถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพึงมีในบริการนั้นเป็นการเฉพาะเจาะจง

          ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันในสาระสำคัญระหว่างความในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและนโยบายนี้ ให้ถือตามความในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบริการนั้น

3. คำนิยาม

          - ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

          - ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ แห่ง

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการ

เมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ สหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดจึงกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

          - การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง การดำเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เก็บ

รวบรวม บันทึก สำเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช้ กู้คืน เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ โอน

รวม ลบ ทำลาย เป็นต้น

 

          - เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาจึงเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหาร

ส่วนตำบลกุดสะเทียน เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

          - ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บ

รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

          - ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บ

รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

  1.  แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน เก็บรวบรวม

          องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน เก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ จากแหล่งข้อมูลตังต่อไปนี้

  1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทางให้บริการต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทำแบบสำรวจ การยื่นคำขอ การพิจารณาอนุญาต หรือ บริการ หรือช่องทางให้บริการอื่นที่ควบคุมดูแลโดยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสารกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ณ ที่ทำการหรือผ่านช่องทางติดต่ออื่นที่ควบคุมดูแลโดย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน เป็นต้น
  2. ข้อมูลที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน เก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์ หรือบริการอื่น ๆ ตามสัญญาหรือตามพันธกิจในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล

กุดสะเทียน เช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ด้วยการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือจากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

        3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นนอกจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่แหล่งข้อมูลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ มีเหตุผลที่ขอบด้วยกฎหมายหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในการเปิดเผยข้อมูลแก่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน เช่น การเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการเพื่อประโยชน์สาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเอง การรับข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นในฐานะที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน มีหน้าที่ตามพันธกิจในการดำเนินการจัดให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล รวมถึงจากความจำเป็นเพื่อให้บริการตามสัญญาที่อาจมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานคู่สัญญาไต้

          นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณีที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่ องค์การ

บริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ดังนี้ ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามนโยบายนี้หรือประกาศของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตามแต่กรณี ให้บุคคลดังกล่าวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั้นหากเป็นกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลแก่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน

          ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลที่มีความจำเป็นในการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อาจเป็นผลให้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ไม่สามารถให้บริการนั้นแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ทั้งหมดหรือบางส่วน

 

 

 

  1. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

          องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน เก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความเหมาะสมและตามบริบทของการให้บริการ ทั้งนี้ ตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ เช่น

           ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ให้ประกอบด้วย

          5.1 เพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือการใช้อำนาจรัฐขององศ์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน

          5.2 เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

          5.3 เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

          5.4 เป็นการจำเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

          5.5 เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา

          5.6 เพื่อการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ วิจัยหรือสถิติที่สำคัญ

          5.7 ความยินยอมของท่าน

          ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน  มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเพื่อความจำเย็นในการเข้าทำสัญญา หากท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือ คัดค้านการดำเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม อาจมีผลทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ไม่สามารถดำเนินการหรือให้บริการตามที่ท่านร้องขอได้ทั้งหมดหรือบางส่วน

 

  1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังกุดสะเทียน เก็บรวบรวม

          องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อาจเก็บรวบรวมหรือได้มาซึงข้อมูลดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับงานบริการที่ท่านขอรับบริการหรือบริบทความสัมพันธ์ ที่ท่านมีกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน รวมถึงข้อพิจารณาอื่นที่มีผลกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยประเภทของมูลที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน เป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ท่านให้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้

          6.1  ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ข้อมูลระบุชื่อเรียกของท่านหรือข้อมูลจากเอกสารราชการที่ระบุข้อมูล

เฉพาะตัวของท่าน เช่น คำนำหน้าซื่อ ซื่อ นามสกุล ชื่อกลาง ซื่อเล่น ลายมือซื่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน สัญชาติ เลขที่ใบขับขี่ เลขทีหนังสือเดินทาง ข้อมูลทะเบียนบ้าน หมายเลขใบประกอบการ หมายเลขใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ (สำหรับแต่ละอาชีพ) หมายเลขประจำตัวผู้ประ กันตน หมายเลขประกันสังคม เป็นต้น

          6.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน ไต้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของท่าน

เช่น เชื้อชาติ ข้อมูลศาสนา ข้อมูลความพิการ ข้อมูลความเห็นทางการเมือง ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลชีวภาพ (ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า) ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น

       7. คุกกี้

          องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน  เก็บรวบรวมและใช้คุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันในเว็บไชต์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน หรือบนอุปกรณ์ของท่านตามแต่บริการที่ท่านใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน  และเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน  และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน  ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วยตนเองจากการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของท่าน

      8. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ

          กรณีที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน  ทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมในการเก็บรวบรวม เป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึงเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามแต่กรณี ยกเว้นเป็นกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน  มีอำนาจดำเนินการได้ตามที่กฎหมายกำหนด

          กรณีที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน  ไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และมาพบในภายหลังว่า องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน  ได้เก็บรวบรวมข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยยังมีได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ตามแต่กรณี ดังนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน  จะดำเนินการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เว้นแต่มีกฎหมายให้อำนาจดำเนินการในเรื่องนั้นไว้

     9. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

          องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน  ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามภารกิจในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน

     10. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

          ในบางกรณี องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน  อาจจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ท่าน เช่น เพื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังระบบคลาวด์ (Cloud) ที่มีแพลตฟอร์มหรือเครื่องแม่ข่าย (Senver) อยู่ต่างประเทศ (เช่น ประเทศสิงคโปร์ หรือ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น) เพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน  ที่ท่านใช้งานหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นรายกิจกรรม

          อย่างไรก็ตาม ในขณะที่จัดทำนโยบายฉบับนี้ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยังมิได้

มีประกาศกำหนดรายการประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ดังนั้น

เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน  มีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศปลายทาง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน  จะดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานสากล หรือดำเนินการตามเงื่อนไขเพื่อให้สามารถส่งหรือโอนข้อมูลนั้นได้ตามกฎหมาย ได้แก่

          1. เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน  ต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

          2. ได้แจ้งให้ท่านทราบและได้รับความยินยอมจากท่านในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ ตามประกาศรายซี่อประเทศที่คณะกรรมการคุ้มครองส่วนบุคคล

ประกาศกำหนด

          3. เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญากับ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน หรือเป็นการทำตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญานั้น

          4. เป็นการกระทำตามสัญญาของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ของท่าน

          5. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอื่น เมื่อท่านไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้

          6. เป็นการจำเป็นเพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

 

11. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

          องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น ตามรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายประกาศหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน จะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไปตามรูปแบบและมาตรฐานการสากล

          อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีข้อพิพาท การใช้สิทธิหรือคดีความอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุด

 

12. การให้บริการโดยบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการช่วง

          องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อาจมีการมอบหมายหรือจัดซื้อจัดจ้างบุคคลที่สาม (ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ให้ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ซึ่งบุคคลที่สามดังกล่าวอาจเสนอบริการในลักษณะต่างๆ เช่น การเป็นผู้ดูแล (Hosting) รับงานบริการช่วง (Outsourcing) หรือเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud computing service/provider) หรือเป็นงานในลักษณะการจ้างทำของในรูปแบบอื่น

          การมอบหมายให้บุคคลที่สามทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วน

บุคคลนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน จะจัดให้มีข้อตกลงระบุสิทธิและหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและของบุคคลที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน มอบหมายในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงกำหนดรายละเอียดประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน มอบหมายให้ประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตที่ระบุในข้อตกลงและตามคำสั่งของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน เท่านั้น โดยไม่สามารถประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้

          ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีการมอบหมายผู้ให้บริการช่วง (ผู้ประมวลผลช่วง) เพื่อทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน จะกำกับให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้มีเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประมวลผลช่วง ในรูปแบบและมาตรฐานที่ไม่ต่ำกว่าข้อตกลงระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจะกำกับให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้มีเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประมวลผลช่วง ในรูปแบบและมาตรฐานที่ไม่ต่ำกว่าข้อตกลงระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน กับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

13. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

          องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน มีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้สามารถเข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าที่เฉพาะรายหรือบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้ว หรือตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดเท่านั้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองรับรู้จากการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่

          นอกจากนี้เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน มีการส่งโอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามไม่ว่า เพื่อการให้บริการตามพันธกิจ ตามสัญญา หรือข้อตกลงในรูปแบบอื่น องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน จะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับที่เหมาะสมและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

 

14. การเชื่อมต่อเว็บไซต์หรือบริการภายนอก

          14.1 การเชื่อมโยงยังเว็บไซต์หรือบริการอื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่

ผู้ใช้บริการเท่านั้น องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุมรับรองความ

ถูกต้อง ความน่าเชื่อถือตลอดจนความรับผิดขอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์หรือบริการนั้นๆ และองค์การ

บริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไชต์หรือบริการอื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์หรือบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมซมเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าว

          14.2 กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไชต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียนได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือแต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน เท่านั้น และในการให้ความยินยอมตังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในการที่เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไชต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นั้น

 

15. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบกำกับและให้คำแนะนำในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการประสานงานและให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

 

16. สิทธิของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

          พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้

หลายประการ ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อกฎหมายในส่วนของสิทธินี้มีผลใช้บังคับ โดย

รายละเอียดของสิทธิต่างๆ ประกอบด้วย

          1) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง รับสำเนาและขอให้เปิดเผยที่มาของ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน เก็บรวบรวมไว้โดยปราศจากความยินยอมของท่าน เว้นแต่กรณีที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน มีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านด้วยเหตุตามกฎหมายหรือคำสั่งศาลหรือกรณีที่การใช้สิทธิของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

         2) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน หากท่านพบว่าข้อมูล

ส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นปัจจุบัน ท่านมีสิทธิขอให้แก้ไขเพื่อให้มีความถูกต้อง เป็น

ปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้

          3) สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ต่อไป ทั้งนี้ การใช้สิทธิลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่

กฎหมายกำหนดสิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่าน ทั้งนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้

          ก) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของ

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

          ข) ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วย

กฎหมาย

          ค) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตาม

วัตถุประสงค์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ได้แจ้งในการเก็บรวบรวม แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน เก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมาย

          ง) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน กำลังพิสูจน์ถึงเหตุอันชอบด้วย

กฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์สาธารณะอันเนื่องมาจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

          5) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน เว้นแต่กรณีที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน มีเหตุในการปฏิเสธคำขอโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน สามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมิเหตุอันขอบด้วยกฎหมายยิงกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน)

          6) สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่ องค์การบริหารส่วนตำบล

กุดสะเทียน ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าความยินยอมนั้นจะได้ให้ไว้ก่อนหรือหลังพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลให้บังคับ) ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรักษาโดย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมายให้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปหรือยังคงมีสัญญาระหว่างท่านกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่

          7) สิทธิในการขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิ์ในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

จากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยหัวไปได้ด้วยเครื่องมือหรือ

อุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถให้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ทั้งนี้ การใช้สิทธินี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด

17. โทษของการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          การไม่ปฏิบัติตามนโยบายอาจมีผลเป็นความผิดและถูกลงโทษทางวินัยตามกฎเกณฑ์ขององค์การ

บริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน (สำหรับเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน) หรือตามข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ทั้งนี้ ตามแต่กรณีและความสัมพันธ์ที่ท่านมีต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน แสะอาจได้รับโทษตามที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕'๖๒ รวมทั้งกฎหมายสำดับรอง กฎ ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

 

18. การร้องเรียนต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจกำกับดูแล

          ในกรณีที่ท่านพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ได้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามกฎหมาย ทั้งนี้ ก่อนการร้องเรียนดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ขอให้ท่านโปรดติดต่อมายัง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน โอกาสได้รับทราบข้อเห็จจริงและได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆ รวมถึงจัดการแก้ไขข้อกังวลของท่านก่อนในโอกาสแรก

 

19. การปรับปรุงแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามที่

เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านซ่องทางเว็บไชต์ www.kudsatian.go.th โดยมีวันที่มีผล

บังคับใช้ของแต่ละฉบับแก้ไขกำกับอยู่ อย่างไรก็ดี องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบนโยบายฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ ผ่านแอปพลิเคชั่น หรือช่องทางเฉพาะกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ดำเนินการ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน การรับบริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ภายหลังการบังคับใช้นโยบายใหม่ ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในนโยบายใหม่แล้ว ทั้งนี้ โปรดหยุดการเข้าใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับรายละเอียดในนโยบายฉบับนี้และโปรดติดต่อมายัง องค์การบริหารส่วนตำบล

กุดสะเทียน เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไป

 

  1. การติดต่อสอบถามหรือใช้สิทธิ

          หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคลของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน หรือเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือท่านต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

          1) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)

          ชื่อ : องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน

          สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 139 หมู่ 6 ตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180

          ช่องทางการติดต่อ: www. kudsatian.go.th

          หมายเลขโทรศัพท์: 04-23158-71-2

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

หนังสือราชการ สถ.

จำนวนผู้เข้าชม

446012
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
259
1688
4355
382497
47008
47543
446012

Your IP: 44.222.104.206
2024-05-29 04:19