องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้


ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบ ภ.ด.ส.3) ชุดที่ 2

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบ ภ.ด.ส.3) ชุดที่ 2

 

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3/ภดส.4)

#ประชาสัมพันธ์ ถึงผู้เป็นเจ้าของที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง/อาคารชุด ได้ตรวจสอบรายการข้อมูลทรัพย์สินของท่าน

หากพบว่า รายการไม่ถูกต้องให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอแก้ไขรายการดังกล่าว ภายใน 30 วัน

ได้ที่ ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน

โทร. 042-315871-2                        

                                                                  ประกาศ ณ วันที่  26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563



    เอกสารประกอบ ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบ ภ.ด.ส.3) ชุดที่ 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง