วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดสะเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2564
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
จ้างจัดทำตรายางประทับบัตรเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง