องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560

สาสน์จากนายก อบต.

คำแถลงนโยบาย

ของ

นางวรินทร์ธร  สุวรรณพรหม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน

********************************

          เรียน   ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน  รองประธานสภาฯ และ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ที่เคารพรักทุกท่าน

            ดิฉัน นางวรินทร์ธร  สุวรรณพรหม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน               ขออนุญาตเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังสมาชิกสภาฯที่เคารพรักทุกท่าน เพื่อที่จะได้เป็นที่รับทราบโดยทั่วกัน

 ก่อนอื่น ดิฉันใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุน ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งในความเมตตากรุณาที่ทุกท่านได้มอบโอกาสและความไว้วางใจให้กับดิฉันในครั้งนี้  และ ขอยืนยันถึงความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ในฐานะผู้อาสาเข้ามาเพื่อรับใช้พี่น้อง ประชาชนชาวตำบลกุดสะเทียนด้วยความตั้งใจจริงที่จะมาช่วยกันพัฒนา บ้านของเราให้มีความเจริญก้าวหน้า  เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  ด้วยความพร้อมและจะขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุดด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เที่ยงธรรม  และมุ่งเน้นการทำงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามสโลแกน ที่ว่า “กุดสะเทียนก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจพัฒนา”   เพื่อเป็นการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหานานาประการของท้องถิ่นบ้านเราและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง  โดย น้อมนำเอาบางส่วนของแนวพระราชดำรัส ใน สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มาเป็นกรอบคิดและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่  กล่าวคือ “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

 

          ตามประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ให้ดิฉัน นางวรินทร์ธร  สุวรรณพรหม   เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน เพื่อเปิดโอกาสให้ดิฉันได้แถลงนโยบายก่อนที่จะเข้ารับหน้าที่ในตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน นั้น   

 

    ทั้ง นี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดให้ ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วัน ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และ ใน วรรคสามของมาตราเดียวกันนี้ ได้ระบุไว้ว่า การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้กระทำโดยเปิดเผย  โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาฯทุกคนที่มาประชุมด้วย ซึ่งดิฉันก็ได้จัดเตรียมเอกสารดังกล่าวมอบให้เลขานุการสภาฯ  เพื่อแนบเป็นเอกสารประกอบการประชุมในครั้งนี้ไว้ด้วยแล้ว

          เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน  สามารถ บรรลุถึงเป้าหมายของภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศชาติ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้น้อมนำหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๙-๑๑ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืดหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน ประการสำคัญคือ การน้อมนำเอาแนวพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลให้มากที่สุด  และเพิ่มเติมในส่วนที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา  สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น  บัดนี้ ดิฉันได้ดำเนินการจัดทำนโยบายสำหรับการบริหารจัดการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  พร้อมที่จะนำเสนอเพื่อแถลงต่อสภาฯ แห่งนี้  โดย ผ่านทางท่านประธานสภาฯไปยังท่านสมาชิกสภาฯ ให้ได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียนในโอกาสต่อไป ตามลำดับดังนี้

 

วิสัยทัศน์

 

“ระบบโครงสร้างพื้นฐานพร้อม สิ่งแวดล้อมดี มีภาคีร่วมสร้าง

หนุนเสริมการศึกษา           เพื่อพัฒนาสู่ยุคดิจิทัล”

พันธกิจ

1.      การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ พัฒนา แหล่งน้ำ เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

2.      พัฒนาด้านการคมนาคม เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยและเพื่อการขนส่ง สินค้าการเกษตร

3.      ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปริมาณขยะในตำบลลดลงและมีสิ่งแวดล้อมที่ ดี ทำให้เป็นตำบลน่าอยู่

4.      ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาทุกช่วงวัย และเร่งรัดยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

5.      ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้วยกิจกรรม โครงการ To Be Number one

6.      พัฒนาอาชีพและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

7.      เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทำงานที่สำคัญ รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑.      พัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค – สาธารณูปการอย่างมีประสิทธิภาพ

๒.      พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้งมีกลไก กำกับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

๓.      บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น ลดปริมาณขยะในตำบล

๔.      พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้เกิดประสิทธิภาพ และก้าวทันเทคโนโลยี

๕.      พัฒนาศักยภาพของครัวเรือนละชุมชน ในการประกอบสัมมาชีพ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๖.      สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนป้องกันปัญหาอาชญากรรม และปัญหา  ยาเสพติด

๗.      สร้างโอกาสการเข้าถึงและนำเทคโนโลยีไปใช้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่

 

แนวทางในการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

                        1.1พัฒนาศักยภาพของครัวเรือนและชุมชนในการประกอบอาชีพ

                        1.2  ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสุขภาพประชาชน

                        1.3  พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

                        1.4  สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับคนในสังคมทุกช่วงวัยและผู้พิการ พัฒนาให้มี

                        ความเข้มแข็งตลอดชีวิต

                        1.5  ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

                        1.6  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และเสริมสร้างจิตสำนึกในการลด

                         อุบัติเหตุอุบัติภัยให้กับประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และ สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

                        2.1  อนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม

                        2.2  อนุรักษ์และการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำและพื้นที่ลุ่มน้ำ

                        2.  บริหารจัดการขยะและน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา

  ท้องถิ่น

                          3.1  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

                          3.2  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามศักยภาพของพื้นที่

                          3.3  ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การตลาดด้านการท่องเที่ยว

                          3.4  ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญา

 เศรษฐกิจพอเพียง

                        4.1  พัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการด้วยองค์ความรู้นวัตกรรม

                         และการส่งเสริมการตลาด

                        4.2  พัฒนาเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบอย่างยั่งยืน

                        4.3  ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยเพื่อสร้างความ

                         เข้มแข็ง            

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย

                        5.1  ส่งเสริม สนับสนุนการนำเทคโนโลยีใช้ในการประกอบอาชีพ

                        5.2  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์

                        5.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อการเรียนรู้

                  จากนโยบายที่ได้กล่าวไปนั้น การดำเนินงานยึดแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาประจำปีเป็นหลักและอาจเปลี่ยนตามความเหมาะสมสำหรับขั้นตอนการดำเนินงานให้เป็นไปตามความจำเป็นและความเดือดร้อนของ ประชาชนและสถานการณ์ปัจจุบัน

                 ฉะนั้น การดำเนินงานในแต่ละภารกิจ แต่ละโครงการสามารถเดินหน้าให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้นั้น มีปัจจัยที่สำคัญยิ่งประการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน ที่จะต้องเข้ามาช่วยกันเป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง การแก้ไขปัญหาในตำบล               กุดสะเทียนและการดำเนินงานตามนโยบาย ที่ดิฉันได้แถลงต่อสภาฯแห่งนี้ไปแล้วนั้น ก็จะบังเกิดผลได้ในทางปฏิบัติ หรือสัมฤทธิ์ผล ได้โดยไม่ลำบากนัก ทั้งนี้ก็ด้วยความรู้ ความเข้าใจในภารกิจ ทิศทางและเป้าหมายขององค์กรความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ตั้งแต่ ระดับภายในองค์การบริหารส่วนตำบล อันได้แก่ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ข้าราชการ พนักงาน และการหนุนเสริมจากองค์กรภายนอก และ ส่วนราชการต่างๆ ตลอดจน ชุมชน พี่น้องประชาชน

                 ดิฉัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนที่จะแปลงนโยบายไปสู่การ ปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาอย่างจริงจังนั้น จะส่งผลลัพธ์ต่อความเป็นสังคมที่ดีและมาตรฐานได้ ดิฉันขอให้ความเชื่อมั่นต่อสภาฯแห่งนี้ว่า จะบริหารงานด้วยความถูกต้อง สุจริต ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียนให้มีความเจริญก้าวหน้า และสร้างความทัดเทียมให้เกิดขึ้นในชุมชน โดยจะยึดประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก  ดิฉันขอจบการแถลงนโยบายไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ