องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน


          “น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำทาง  เป็นศูนย์กลางการบริการสาธารณะสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ”

              พันธกิจ

                  1. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

                   2. ส่งเสริมอนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   3. พัฒนาโครงสร้างฟื้นฐานและสาธารณูปโภค – สาธารณูปการอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

                   4. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา

                   5. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข

                   6. ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประเพณีและศาสนาที่ดีงาม        

                   7. อื่น ๆ ที่บทบาท/อำนาจ/หน้าที่ ที่กฎหมายกำหนด