องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน


“ระบบโครงสร้างพื้นฐานพร้อม สิ่งแวดล้อมดี มีภาคีร่วมสร้าง

หนุนเสริมการศึกษา       เพื่อพัฒนาสู่ยุคดิจิทัล”


พันธกิจ

1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ พัฒนา แหล่งน้ำ

   เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

2. พัฒนาด้านการคมนาคม เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยและเพื่อการขนส่ง สินค้าการเกษตร

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปริมาณขยะในตำบลลดลงและมีสิ่งแวดล้อมที่ ดี

   ทำให้เป็นตำบลน่าอยู่

4. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาทุกช่วงวัย และเร่งรัดยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้วยกิจกรรม โครงการ To Be Number one

6.พัฒนาอาชีพและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

7.เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทำงานที่สำคัญ

    รวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรม

    โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน