องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

  แนวทางที่ 1.1  พัฒนาศักยภาพของครัวเรือนและชุมชนในการประกอบอาชีพ

  แนวทางที่ 1.2  ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสุขภาพประชาชน

  แนวทางที่ 1.3  พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  แนวทางที่ 1.4  สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับคนในสังคมทุกช่วงวัยและผู้พิการ พัฒนาให้มี ความเข้มแข็งตลอดชีวิต

   แนวทางที่ 1.5  ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

  แนวทางที่ 1.6  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และเสริมสร้างจิตสำนึกในการลดอุบัติภัยให้กับประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

  แนวทางที่ 2.1  อนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม

  แนวทางที่ 2.2  อนุรักษ์และการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำและพื้นที่ลุ่มน้ำ

  แนวทางที่ 2.3  บริหารจัดการขยะและน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

  แนวทางที่ 3.1  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดหนองบัวลำภู

  แนวทางที่ 3.2  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามศักยภาพของพื้นที่

  แนวทางที่ 3.3  ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การตลาดด้านการท่องเที่ยว

  แนวทางที่ 3.4  ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  แนวทางที่ 4.1  พัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการด้วยองค์ความรู้นวัตกรรมและการส่งเสริมการตลาด

  แนวทางที่ 4.2  พัฒนาเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบอย่างยั่งยืน

  แนวทางที่ 4.3  ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยเพื่อสร้างความเข้มแข็ง

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย

  แนวทางที่ 5.1  ส่งเสริม สนับสนุนการนำเทคโนโลยีใช้ในการประกอบอาชีพ

  แนวทางที่ 5.2  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์

  แนวทางที่ 5.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อการเรียนรู้