องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560

กองสวัสดิการสังคม

     
  นางวิไลพร โพธิ  
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ  
     
 -ว่าง- -ว่าง-  -ว่าง-
นักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานธุรการ
     
  นางสาวสุดาภา  บุญประคม
 
  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน