องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

 
นางสาวปนัดดา เอราวัณ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน
 
นางสาวปนัดดา เอราวัณ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน
   
 -ว่าง-  นางศศิวิมล โภคาทวี  -ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
 ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
     
 -ว่าง-    นางวิไลพร โพธิ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา    ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม