องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวปนัดดา เอราวัณ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน

                                               
นางสาวปนัดดา  เอราวัณ                                                 ว่าง 
รองปลัดองค์การบริหาร่สวนตำบลกุดสะเทียน                        นักวิชาการตรวจสอบภายใน
     

sp  
นางดาวไสว บัวจารย์
 นางศศิวิมล โภคาทวี  -ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
 ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง

   
 -ว่าง-    นางวิไลพร โพธิ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา    ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม