องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560

สภาพทั่วไป

ที่ตั้งตำบล

          องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน  ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 139 หมู่ที่ 6  (บ้านใหม่ศรีทอง)  โดยตั้งอยู่ห่างจากอำเภอศรีบุญเรือง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ  10  กิโลเมตร  อาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ         ติดต่อกับตำบลโนนม่วงและตำบลหนองแก
          ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลหนองแกและตำบลเมืองใหม่

ทิศใต้            ติดต่อกับตำบลเมืองใหม่และตำบลหันนางาม

ทิศตะวันตก     ติดต่อกับตำบลยางหล่อ

เนื้อที่

          องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  56.36  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  35,225  ไร่ 

ลักษณะภูมิประเทศ 

          สภาพพื้นที่ตำบลกุดสะเทียนเป็นที่ราบสูง  มีลักษณะเป็นลูกคลื่น  ลอนลาด  สลับพื้นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างเรียบความสูงของภูมิประเทศอยู่ระหว่าง  210 – 261 เมตร  จากระดับน้ำทะเล     พื้นที่ส่วนใหญ่มีความลาดเอียงจากทิศเหนือลงไปทางทิศใต้       ทิศเหนือของตำบลกุดสะเทียนเป็นพื้นที่ดอนสลับป่าไม้เบญจพรรณที่เสื่อมโทรม  ทิศตะวันตกและส่วนกลางของพื้นที่ตำบลถึงตอนใต้จะเป็นที่ลุ่มลำห้วย  ใช้เป็นพื้นที่ทำนาปลูกข้าว  ทิศตะวันออกเป็นที่ราบสลับกับที่ดอนใช้ทำนาปลูกข้าว ปลูกพืชไร่  ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น

          สภาพภูมิประเทศที่สำคัญของตำบลกุดสะเทียน

          พื้นที่ที่ถือครองทั้งหมดของตำบลกุดสะเทียน    35,561         ไร่

          1. พื้นที่ชุมชน/ถนน/แหล่งน้ำ/ที่สาธารณะ     2,653            ไร่

2. พื้นที่ทำการเกษตร                               31,577          ไร่

- พื้นที่ทำนา                                 12,289         ไร่

- พื้นที่ทำไร่                                  14,963          ไร่

- พื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจ                    4,033            ไร่

- พื้นที่ปลูกพืชผัก                           292              ไร่

- พื้นที่ป่าไม้                                 1,331            ไร่


 ลักษณะภูมิอากาศ

          ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปตำบลกุดสะเทียน   แบ่งเป็น  3  ฤดู    เช่นเดียวกับตำบลอื่นของอำเภอศรีบุญเรือง  และคล้ายคลึงกับสภาพภูมิอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ได้แก่  ฤดูร้อน ฤดูฝน  ฤดูหนาว  สภาพภูมิอากาศส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับมรสุมที่พัดผ่านเป็นประจำปี  ในฤดูร้อนมีอากาศร้อน  ในฤดูฝนมี

ฝนตกกระจายตัวในช่วงเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน  ต้นฤดูฝนมักจะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วง  ในฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็นพอสมควร

จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.   

          องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน  มีอาณาเขตคลอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด  8  หมู่บ้าน  ผู้นำหมู่บ้าน  ดังนี้

          1. นายชัยพนม กำไรทำ                   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านกุดสะเทียน     

          2. นายบุญชัย  พ้นเหตุ                    ใหญ่บ้านหมู่ที่  2  บ้านโนนเสถียร     

          3. นายสมชาย หม่องคำเหล็ก            ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านนาชุมแสง      

          4. นายยืนยงค์ คำภูเขียว                 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  4  บ้านนาทม  

          5. นายธงชัย    ปิ่นคำ                      ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  5  บ้านวังคูณ   

          6. นายทองผ่าน  นุชชัยภูมิ                ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  6 บ้านใหม่ศรีทอง   

          7. นายเอ็ม        บุญประคม             กำนัน      หมู่ที่  7  บ้านกุดแท่น

 8. นายบัวเรียน   พรพลทอง             ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  8   บ้านคลองเจริญ  

จำนวนประชากร

 

หมายเหตุ : ข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดสะเทียน ณ วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560