องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560

สภาพทั่วไป

ที่ตั้งตำบล

          องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน  ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 139 หมู่ที่ 6  (บ้านใหม่ศรีทอง)  โดยตั้งอยู่ห่างจากอำเภอศรีบุญเรือง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ  10  กิโลเมตร  อาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ         ติดต่อกับตำบลโนนม่วงและตำบลหนองแก
          ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลหนองแกและตำบลเมืองใหม่

ทิศใต้            ติดต่อกับตำบลเมืองใหม่และตำบลหันนางาม

ทิศตะวันตก     ติดต่อกับตำบลยางหล่อ

เนื้อที่

          องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  56.36  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  35,225  ไร่ 

ลักษณะภูมิประเทศ 

          สภาพพื้นที่ตำบลกุดสะเทียนเป็นที่ราบสูง  มีลักษณะเป็นลูกคลื่น  ลอนลาด  สลับพื้นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างเรียบความสูงของภูมิประเทศอยู่ระหว่าง  210 – 261 เมตร  จากระดับน้ำทะเล     พื้นที่ส่วนใหญ่มีความลาดเอียงจากทิศเหนือลงไปทางทิศใต้       ทิศเหนือของตำบลกุดสะเทียนเป็นพื้นที่ดอนสลับป่าไม้เบญจพรรณที่เสื่อมโทรม  ทิศตะวันตกและส่วนกลางของพื้นที่ตำบลถึงตอนใต้จะเป็นที่ลุ่มลำห้วย  ใช้เป็นพื้นที่ทำนาปลูกข้าว  ทิศตะวันออกเป็นที่ราบสลับกับที่ดอนใช้ทำนาปลูกข้าว ปลูกพืชไร่  ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น

          สภาพภูมิประเทศที่สำคัญของตำบลกุดสะเทียน

          พื้นที่ที่ถือครองทั้งหมดของตำบลกุดสะเทียน    37,487         ไร่

1. พื้นที่นา                     5,516    ไร่       2. พื้นที่ไร่                               2,648   ไร่

3. พื้นที่ไม้ยืนต้น               4,216   ไร่       4. พื้นที่ไม้ผล                               19   ไร่

5. สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์       15     ไร่       6. พื้นที่ป่าผลัดใบ                        1,636  ไร่

7. พื้นที่ลุ่ม                        8      ไร่       8. พื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                       30  ไร่

9. พื้นที่หมู่บ้าน                 379    ไร่       10. พื้นที่ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ         1,204 ไร่

11. สถานีคมนาคม              124   ไร่       12. แหล่งน้ำธรรมชาติ                     344  ไร่

13. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น          344  ไร่        14. สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ   327  ไร่

หมายเหตุ : ข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดิน อำเภอศรีบุญเรือง  ณ วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ลักษณะภูมิอากาศ

          ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปตำบลกุดสะเทียน   แบ่งเป็น  3  ฤดู    เช่นเดียวกับตำบลอื่นของอำเภอศรีบุญเรือง  และคล้ายคลึงกับสภาพภูมิอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ได้แก่  ฤดูร้อน ฤดูฝน  ฤดูหนาว  สภาพภูมิอากาศส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับมรสุมที่พัดผ่านเป็นประจำปี  ในฤดูร้อนมีอากาศร้อน  ในฤดูฝนมี

ฝนตกกระจายตัวในช่วงเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน  ต้นฤดูฝนมักจะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วง  ในฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็นพอสมควร

จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.   

          องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน  มีอาณาเขตคลอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด  8  หมู่บ้าน  ผู้นำหมู่บ้าน  ดังนี้

          1. นายสากล  บุญประคม                  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านกุดสะเทียน     

          2. นายคำพอง  บุสดี                        ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  2  บ้านโนนเสถียร     

          3. นายสมชาย หม่องคำเหล็ก              กำนันตำบลกุดสะเทียน บ้านนาชุมแสง      

          4. นายยืนยงค์ คำภูเขียว                   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  4  บ้านนาทม  

          5. นายคมคาย  บรรเทาพิษ                ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  5  บ้านวังคูณ   

          6. นายสมัคร  กุลสา                         ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  6 บ้านใหม่ศรีทอง   

          7. นายสุนทร  บุญประคม                  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  7  บ้านกุดแท่น

 8. นายสง่า   ชาลี                            ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  8   บ้านคลองเจริญ