องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560

กองการศึกษา

     
   -ว่าง-  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
     
  นายภานุพันธ์ แสงพันธ์  
  นักวิชาการศึกษา  
   
 นายนิมิต วิเชียรดี นายพงศธร ศรีนามโหน่ง นางสาวเบญจวรรณ เปาะสะเกษ
 ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ ผู้ช่วยนักโภชนาการ
       
นางแพรพรรณ แสนมงคล
นางสาวจงกลณี โทนาสิงห์
 นายนันทวัฒน์ ช่องทอง นางทองหลาง บุญประคม
หัวหน้าศูนย์ หัวหน้าศูนย์
 หัวหน้าศูนย์
 หัวหน้าศูนย์
       
นายสุจรินทร์ พลาศรี นางสาวกิ่งกานต์ สิงห์น้อย นางสาวรุ้งนภา จิตสุนนท์ นางสาวอัศวารัตน์ เจิมแหล้
ผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
นางวิภารัตน์ ชัยแสง นางไพรสณฑ์ คำมูล นางสาวแก้ว ดอนหมั่น นางสมถวิล อินทร์เพชร
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
     
      นางจันที  ป้านภูมิ
   
ผู้ดูแลเด็ก