องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560

กองช่าง

     
  -ว่าง-  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
     
  -ว่าง-  
  นายช่างโยธา  
   
นางสาวรัชชณู  บุญเฉลียว นายวิทยา ชาลี -ว่าง-
ผู้ช่วยช่างโยธา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
คนงานทั่วไป
 
-ว่าง- -ว่าง-  
พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา คนงานทั่วไป