องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560

กองคลัง

     
  นางศศิวิมล โภคาทวี  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  

 
นางภัทรภร  สวนโสกเชือก
นางสาวชลธิญา  สาวิสัย
นางสาวดวงพร สังสนา
 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน
 เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติการ
     
 นางสาวอารียา  คำดี นายธีรวัฒน์ บุญประคม นางภัทรนันท์ บุญประคม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ