องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560

กองคลัง

     
  นางศศิวิมล โภคาทวี  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  

 
 -ว่าง-  -ว่าง-  -ว่าง-
 นักวิชาการเงินและบัญชี  เจ้าพนักงานธุรการ  เจ้าหน้าที่พัสดุ
     
 นางสาวอารียา  คำดี    -ว่าง-
นางภัทรนันท์ บุญประคม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
   
นายธีรวัฒน์ บุญประคม    
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้