องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560

สำนักงานปลัด

    
  นางดาวไสว  บัวจารย์
 
  หัวหน้าสำนักปลัด  
   
นางสาวธันยนันท์ ผิวดำ
-ว่าง-  -ว่าง- -ว่าง-
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
 นักทรัพยากรบุคคล นิติกร เจ้าพนักงานธุรการ
 
   
 นายสุรชัย ทองนาค
 นางสาววนิสา  หารประชุม นางชนิดา  บุญประคม
นายสุราช อินทรโก
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  ผู้ช่วยเจจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน

 
 
   
นางสาวนัคมน แก้วมงคล นายกฤษฎิ์   โพธิ์นอก
นายจักรกฤษ   บุญประคม
นายอนิรุทธิ์ จันทร์ดี        
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ        


นายสุรเชษฐ์  บุญประคม
นายธนกฤต  จันทรางกูร
นายธีรวัฒน์   บุญประคม
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ พนักงานขับรถยนต์