องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560

สำนักงานปลัด

     
   -ว่าง-  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
 
   
นางสาวธันยนันท์ ผิวดำ
 -ว่าง-  -ว่าง-  -ว่าง-
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นักจัดการงานทั่วไป  เจ้าพนักงานธุรการ  เจ้าหน้าที่ป้องกัน ฯ
     
นางสาวนัคมน แก้วมงคล  นายสุรเชษฐ์  บุญประคม   -ว่าง-
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน
 
 นางสาววนิสา  หารประชุม -ว่าง- -ว่าง-
 ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
     
    นายธีรวัฒน์ บุญประคม  
    พนักงานขับรถ