องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

เดิมกุดสะเทียน เป็นส่วนหนึ่งของตำบลยางหล่อ   อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  จังหวัดอุดรธานี  และได้แยกจากตำบลยางหล่อ มาตั้งเป็นตำบลกุดสะเทียน เมื่อ ปี พ.ศ.2510  มีหมู่บ้านในเขตความรับผิดชอบรวมทั้งสิ้น 12 หมู่บ้าน ดังนี้คือ บ้านหนองแก , บ้านทุ่งกกทัน , บ้านหนองผือ , บ้านโสกดู่  (โนนประดู่) , บ้านหนองโก , บ้านหนองกางแก่ว (สำราญสุข) ,บ้านกุดสะเทียน , บ้านโนนเสถียร , บ้านนาชุมแสง , บ้านนาทม บ้านวังคูณ , บ้านใหม่ศรีทอง


          ปี พ.ศ.2522   ได้มีการแยกตำบลไปตั้งเป็นตำบลหนองแก   ทำให้ในปัจจุบันตำบลกุดสะเทียนมีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น  8  หมู่บ้าน    ดังนี้คือ บ้านกุดสะเทียน , บ้านโนนเสถียร , บ้านนาชุมแสง , บ้านนาทม , บ้านวังคูณ ,บ้านใหม่ศรีทอง บ้านกุดแท่น , บ้านคลองเจริญ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นตำบลกุดสะเทียนมาจนถึงปัจจุบัน   มีกำนัน   เป็นผู้ปกครองดูแล  จำนวน 3 ท่าน  ดังรายนามต่อไปนี้คือ

1.  นายคำสี พิมพาเรือ           ดำรงตำแหน่งตั้งแต่      ปี 2510 – 2524

2.  นายเลิศ สุวรรณพรหม      ดำรงตำแหน่งตั้งแต่      ปี 2524 – 2536

3.  นายเอ็ม  บุญประคม        ดำรงตำแหน่งตั้งแต่      ปี 2536 – 2561

4. นายชัยพนม  กำไรทำ         ดำรงตำแหน่งตั้งแต่     ปี 2561 - 2564

5. นายสมชาย หม่องคำเหล็ก   ดำรงตำแหน่งตั้งแต่     ปี 2564 - ปัจจุบัน

          องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียนเดิมเป็นสภาตำบลกุดสะเทียน    ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์ 2540 มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ดังรายนามต่อไปนี้คือ

1.  นายเอ็ม บุญประคม         ดำรงตำแหน่ง    ประธานกรรมการบริหาร         ปี 2540 - 2544

2.  นางนลินรัตน์ ก่ำแก้ง        ดำรงตำแหน่ง    ประธานกรรมการบริหาร         ปี 2544 - 2546

                                               ดำรงตำแหน่ง    นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ปี 2546 -  2547

3.  นายสมยศ ไกรยวงศ์         ดำรงตำแหน่ง    นายกองค์การบริหารส่วนตำบล   ปี 2547 - 2548

4.นางวรินทร์ธร สุวรรณพรหม  ดำรงตำแหน่ง    นายกองค์การบริหารส่วนตำบล   ปี 2548 – 2552

5.นางอินตรอง  พลาศรี          ดำรงตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล     ปี 25522556

6.นางวรินทร์ธร  สุวรรณพรหม ดำรงตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล     ปี 2556 – 2564

7.นางวรินทร์ธร  สุวรรณพรหม ดำรงตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล     ปี 2565 – ปัจจุบัน

          องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน  มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภา  ดังนี้

1.  นายวิชัย  รักษาศิล          ดำรงตำแหน่ง            ประธานสภาฯ ปี 2540 – 2542

2.  นางนลินรัตน์  ก่ำแก้ง       ดำรงตำแหน่ง            ประธานสภาฯ ปี 2542 – 2544

3.นายเจน  ทับสุริย์              ดำรงตำแหน่ง            ประธานสภาฯ ปี 2544 – 2548

4.นางนลินรัตน์  ก่ำแก้ง         ดำรงตำแหน่ง            ประธานสภาฯ ปี 2548 – 2552

5.นายไตรภพ  ยางศรี           ดำรงตำแหน่ง            ประธานสภาฯ ปี 2552 – 2556

6.นางนลินรัตน์  ก่ำแก้ง         ดำรงตำแหน่ง            ประธานสภาฯ ปี 2556 – 2564

7.นายวัลลพ ศรีชำนิ             ดำรงตำแหน่ง            ประธานสภาฯ ปี 2565 - ปัจจุบัน