องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.kudsatian.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560

ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ + นางสาวปนัดดา เอราวัณ
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน
  โทรศัพท์ + 042-315871-2
  อีเมล์ + admin@kudsatian.go.th
   
  ชื่อ +  นางสาวปนัดดา เอราวัณ
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน
  โทรศัพท์ + 042-315871-2
  อีเมล์ + admin@kudsatian.go.th
   
  ชื่อ + นางสาวปนัดดา เอราวัณ
  ตำแหน่ง +  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 042-315871-2
  อีเมล์ + admin@kudsatian.go.th
   
  ชื่อ +  -ว่าง-
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 042-315871-2
  อีเมล์ + admin@kudsatian.go.th
   
  ชื่อ + นางศศิวิมล โภคาทวี
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 042-315871-2
  อีเมล์ + admin@kudsatian.go.th
   
  ชื่อ +  -ว่าง-
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 042-315871-2
  อีเมล์ + admin@kudsatian.go.th
   
  ชื่อ +  -ว่าง-
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ + 042-315871-2
  อีเมล์ +
admin@kudsatian.go.th
  ชื่อ + นางวิไลพร โพธิ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสวัสดิ์การสังคม
  โทรศัพท์ + 042-315871-2
  อีเมล์ + admin@kudsatian.go.th